สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทิชานนท์   อุปเถย์
 
1. นายสมศักดิ์   ทะน้อม
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทิชานนท์  อุปเถย์
 
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพลฤทธิ์   สุขรุ่ง
2. เด็กชายภูมินทร์   สารภี
 
1. นายสมชาย   ศรีแจ้งรุ่ง
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐศาฬ  คนชาญ
2. เด็กชายภูมินทร์  สารภี
 
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 - - -    
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - -    
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - -    
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กชายธวัชชัย   แสงตะวัน
2. เด็กหญิงประภัสสร   กุลสันเทียะ
 
1. นางยุวดี   ณ วิชา
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   คนชาญ
 
1. นางอุไรวรรณ   วรรมรักษา
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิยดา   ไพรเขียว
 
1. นางอุไรวรรณ   วรรมรักษา
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์   รัตนดาวเรือง
2. เด็กชายนันทวรรณ   สินนอก
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   มาสีดา
 
1. นางอุไรวรรณ   วรรมรักษา
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65.66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   อ่อนเอน
2. เด็กหญิงจิระวรรณ   ทองนอก
3. เด็กหญิงเพ็ญพักต์    มาสีดา
 
1. นางอุไรวรรณ   วรรมรักษา
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริญญาพร   ชำนิยา
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ทองนอก
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   วงษ์วิสิทธิศักดิ์
 
1. นางยุวดี   ณ วิชา