สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐศาฬ  คนชาญ
2. เด็กชายภูมินทร์  สารภี
 
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กชายธวัชชัย   แสงตะวัน
2. เด็กหญิงประภัสสร   กุลสันเทียะ
 
1. นางยุวดี   ณ วิชา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   คนชาญ
 
1. นางอุไรวรรณ   วรรมรักษา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิยดา   ไพรเขียว
 
1. นางอุไรวรรณ   วรรมรักษา
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์   รัตนดาวเรือง
2. เด็กชายนันทวรรณ   สินนอก
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   มาสีดา
 
1. นางอุไรวรรณ   วรรมรักษา