สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงวันวิสา   พรมนอก
 
1. นางจินตนา   แก้วคูนอก
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงโสภาพรรณ   ภายไธสง
 
1. นางสุนันทา   แดนไธสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ   อุทัยเรือง
 
1. นางสุนันทา   แดนไธสง