สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงกรกนก  ประจงค์
 
1. นางอุไรรัตน์    ธีระเมธากุล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   วะนาคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์    บารมี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    คำหลาน
 
1. นางลัดดาวัลย์   บารมี
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ    แลบแดง
2. เด็กหญิงนฤมล  พวงสันเทียะ
 
1. นางสาวฐิติยา   ปุราชะโก
2. นางลัดดาวัลย์  บารมี
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนก  ซอสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วิชัยสระเกษ
 
1. นางกัลยา  อุเมมุระ
2. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนิศากร  ช่างผัส
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพฤษชิพงษ์   โพธิ์ชัย
2. เด็กชายภูมินทร์   สนนอก
3. เด็กหญิงสุวิมล   สุรทศ
 
1. นางลัดดาวัลย์    บารมี
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวรักชนก  ซอสูงเนิน
2. นางสาววันวิสา  มะโนเอื้อ
 
1. นางกัลยา  อุเมมุระ
2. นางลัดดาวัลย์  บารมี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายจตุพงษ์   มาลาทอง
2. เด็กหญิงจินตนา   ขาวบำรุง
 
1. นางกัลยา    อุเมมุระ
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิติพงษ์   คำหลาน
2. เด็กชายภานุพงศ์   ทองขาว
3. เด็กชายยศพันธ์   ใหญ่สูงเนิน
 
1. นายธวัช   สงนอก
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์   คำหลาน
 
1. นายธวัช   สงนอก
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพันธ์   ใหญ่สูงเนิน
2. เด็กหญิงอโนทิยา   อินทร์ใหม่
 
1. นายธวัช   สงนอก
2. นางพรพรรณ    เวียงอินทร์
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กชายกัญจนัสภัค    พรหมมา
2. เด็กชายยุทธนา    พานิชย์
3. เด็กชายอธิสิทธิ์    ทิมเทพา
 
1. นางพรพรรณ   เวียงอินทร์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนราพร  เพียจันทร์
 
1. นายนิรุจ  กรวยสวัสดิ์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 -    
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.3 เงิน 10 1. เด็กชายทินภัทร  ช่างปลูก
2. เด็กชายภานุ  ภาคกลาง
3. เด็กหญิงมุกดา  แก้วบัว
 
1. นายชนินทร์  สมบัติ
2. นายนิรุจ  กรวยสวัสดิ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพล  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายอวิรุทธ์  ไพรเขียว
 
1. นายนิรุจ  กรวยสวัสดิ์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนก  ซอสูงเนิน
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 17 1. เด็กชายธนพัฒน์   พานิชย์
2. เด็กชายอนุวัตร   พานิชย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ดวงจิตร
 
1. นางทัศนีย์   ช่วยงาน
2. นางสาวรติยา   เจริญรักษา