สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   วะนาคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์    บารมี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    คำหลาน
 
1. นางลัดดาวัลย์   บารมี
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวรักชนก  ซอสูงเนิน
2. นางสาววันวิสา  มะโนเอื้อ
 
1. นางกัลยา  อุเมมุระ
2. นางลัดดาวัลย์  บารมี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายจตุพงษ์   มาลาทอง
2. เด็กหญิงจินตนา   ขาวบำรุง
 
1. นางกัลยา    อุเมมุระ
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิติพงษ์   คำหลาน
2. เด็กชายภานุพงศ์   ทองขาว
3. เด็กชายยศพันธ์   ใหญ่สูงเนิน
 
1. นายธวัช   สงนอก
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนราพร  เพียจันทร์
 
1. นายนิรุจ  กรวยสวัสดิ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.3 เงิน 10 1. เด็กชายทินภัทร  ช่างปลูก
2. เด็กชายภานุ  ภาคกลาง
3. เด็กหญิงมุกดา  แก้วบัว
 
1. นายชนินทร์  สมบัติ
2. นายนิรุจ  กรวยสวัสดิ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพล  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายอวิรุทธ์  ไพรเขียว
 
1. นายนิรุจ  กรวยสวัสดิ์