สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ    แลบแดง
2. เด็กหญิงนฤมล  พวงสันเทียะ
 
1. นางสาวฐิติยา   ปุราชะโก
2. นางลัดดาวัลย์  บารมี
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนก  ซอสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วิชัยสระเกษ
 
1. นางกัลยา  อุเมมุระ
2. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์   คำหลาน
 
1. นายธวัช   สงนอก
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพันธ์   ใหญ่สูงเนิน
2. เด็กหญิงอโนทิยา   อินทร์ใหม่
 
1. นายธวัช   สงนอก
2. นางพรพรรณ    เวียงอินทร์
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กชายกัญจนัสภัค    พรหมมา
2. เด็กชายยุทธนา    พานิชย์
3. เด็กชายอธิสิทธิ์    ทิมเทพา
 
1. นางพรพรรณ   เวียงอินทร์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนก  ซอสูงเนิน
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 17 1. เด็กชายธนพัฒน์   พานิชย์
2. เด็กชายอนุวัตร   พานิชย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ดวงจิตร
 
1. นางทัศนีย์   ช่วยงาน
2. นางสาวรติยา   เจริญรักษา