สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    หนูเกลี้ยง
 
1. นางชฎาพร   กวดนอก
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัตพงศ์   วาดไธสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ผัดกระโทก