สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธนพร   แก้วพลงาม
2. เด็กหญิงศศินา   อุ่นเอิบ
 
1. นายสุมงคล   ดีมาก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศุภิสรา   สีแสด
 
1. นายจิรโรจน์  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนรีพร   ศรีแสง
 
1. นายจิรโรจน์   พิบูลย์รุ่งเรือง