สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงญาดาวดี   มิตรนอก
2. เด็กหญิงดลญา    ชิดชม
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ   ยะธาตุ
 
1. นางวิยะดา   ยิ่งนอก
2. นางเพ็ญแข   วิศวเลิศทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดมิสา   พลปากดี
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงอาธิตา    จันสีดา
 
1. นางจุฑารัตน์   ดวงเพ็ชรแสง
2. นางวิยะดา   ยิ่งนอก
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงศศิวิมล   แสงตระกาล
 
1. นางฐิติวรรณ   บุญวีระบุตร
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายธีระศักดิ์  วงศ์ศรีทา
 
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีสรรค์
 
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงตระการ
 
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐนันท์    เลิศเมฆานนท์
 
1. นายสุมงคล   ดีมาก
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   ตุ่งพิลา
2. เด็กชายอัษฎายุทธ   ศรีกุดเรือ
 
1. นายสุมงคล   ดีมาก
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงชลลดา   ช่างบุ
3. เด็กหญิงญาดาวดี   มิตนอก
4. เด็กหญิงดลญา   ชิดชม
5. เด็กหญิงตติยา   อำไธสง
6. เด็กหญิงนงนุช  กองทอง
7. เด็กหญิงพนิดา    จันทร์ประโคน
8. เด็กชายภูมินทร์   ราชกรี
9. เด็กหญิงศศิธร   จิ๋วเจริญ
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ยะธาตุ
 
1. นางชฎาพร   กวดนอก
2. นางช่อทิพย์    ทองประสาน
3. นางเพ็ญแข   วิศวเลิศทรัพย์