สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสายพิณ   ประจิตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ปะติปะ
3. เด็กหญิงอิสรีย์   นรินทร์นอก
 
1. นายบรรจง   กล้าหาญ
2. นางอุบล   คิดการ