สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิรพร   ปิ่นประเสริฐ
2. เด็กชายทินพัทธ์  กล้าหาญ
3. เด็กชายปิยะ  มาดี
 
1. นายพิิสิฐ  บุษย์ศรี
2. นายยุทธนา   ขจรเดชชัยฤทธิ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายตะวัน    วงแสนเมือง
2. เด็กชายปพณสรรค์   คิดเห็น
3. เด็กชายวัฒนากร    กล้าหาญ
 
1. นายพูล  บุญใบ
2. นางอิงอร   พรมศิริ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชาย ธนวัฒน์    ทิศกระโทก
2. เด็กชาย สุเมธ   แจ่มศรี
3. เด็กชายสหัสวรรษ   คำมีหอม
 
1. นางหทัยชนก  เทียมไธสง
2. นางอิงอร   พรมศิริ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อยู่ทองหลาง
2. เด็กหญิงสโรชา   แก้วมณี
3. เด็กชายโสรัตน์   อุดมทิพย์
 
1. นายยุทธนา  ขจรเดชชัยฤทธิ์
2. นางอิงอร   พรมศิริ