สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัชญา   จัดนอก
 
1. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทธิรา   ดอมไธสง
 
1. นางสาวภัทรพร   สุรรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายรัถติพงษ์   รุ้งพิมาย
 
1. นางบุศรินทร์    การชงัด
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงโสภาลักษณ์   พลสว่าง
 
1. นางสาวภัทรพร   สุรรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบกลาง
2. เด็กหญิงปรานปรินยา  ช่างปลูก
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ช่างปลูก
4. เด็กหญิงอาราตี  ขจัดภัย
5. เด็กหญิงเกศสุดา  จะประโคน
 
1. นางบุศรินทร์  การชงัด
2. นางมะลิวัลย์  เจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายชาญวิทย์    ประสาทนอก
2. เด็กหญิงนริศรา   ร่มรื่น
3. เด็กหญิงสร้อยมุก   รุ่งเรืองศรี
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์   กรวยสวัสดิ์
5. เด็กชายเผด็จยศ   ทาไธสง
 
1. นางประกายทิพย์   แก้วแท้
2. นางมะลิวัลย์   เจริญวงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะพล    สอ้อนกลาง
2. เด็กหญิงพรรณราย    ช่างปลูก
3. เด็กหญิงมลธิรา    จันภิรมย์
 
1. นางประกายทิพย์  แก้วแท้
2. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วหนองแสง
 
1. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ตั้งขุนทด
 
1. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุศรากร   แก้วเกษ
2. เด็กหญิงบุศรินทร์   เพ็งอ่อน
3. เด็กชายศรราม   ดือขุนทด
 
1. นางประกายทิพย์   แก้วแท้
2. นางมะลิวัลย์  เจริญวงษ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐพล   ภูมิแกดำ
2. เด็กชายสิทธิพร   บุญจูง
 
1. นางประกายทิพย์   แก้วแท้
2. นายรักใหม่  ลุนศรี
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กชายอติกานต์   เขียวเนตร
 
1. นายจำลอง   ภักดีโชติ
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงเจนจิรา   จัดนอก
 
1. นายจำลอง   ภักดีโชติ
 
14 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   แก้วดอนรี
2. เด็กชายชญานนท์   ตุ้มเมืองโดน
3. เด็กหญิงชลธิชา    ประหลาดเนตร
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    เข็มแก้ว
5. เด็กชายทศพร   ขาวล้วน
6. เด็กหญิงธิราพร   กุงนอก
7. เด็กชายปรีชา   ดอนคุณศรี
8. เด็กชายภีมภศ   ทาเงิน
9. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   สินปรุ
10. เด็กหญิงอรสา   แก้วดอนรี
 
1. นายอภิชาติ  หลวงเมือง
2. นางสาวอัมพร  คิดการ
3. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
15 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี   เทียบกลาง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   ตุ้มเมืองโดน
3. เด็กหญิงพรพิมล    ใจดี
4. เด็กหญิงพรรณราย   ช่างปลูก
5. เด็กหญิงภาวิณี    สงวนรัตน์
6. เด็กหญิงมนัสนันท์   ทองภูธร
7. เด็กหญิงอลิษา   ขุราษี
8. เด็กหญิงอุษณียา   ขจัดภัย
 
1. นางสาวภัทรพร  สุรรัตน์
2. นายรักใหม่  ลุนศรี
3. นายอภิชาติ  หลวงเมือง
4. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   กันยาโม้
2. เด็กชายจักรกริช   ระหวายนอก
3. เด็กชายอติวิชญ์   โทโสลี
 
1. นางบุศรินทร์   การชงัด
2. นางสาวภัทรพร   สุรรัตน์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายชินาธิป    ภูมาศ
2. เด็กชายพีรดลย์   การนอก
3. เด็กหญิงอรจิรา    ช่างเหล็ก
 
1. นางบุศรินท ร์    การชงัด
2. นางมะลิวัลย์   เจริญวงษ์
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธิกาล   ประเทศ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   สินทม