สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทธิรา   ดอมไธสง
 
1. นางสาวภัทรพร   สุรรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายรัถติพงษ์   รุ้งพิมาย
 
1. นางบุศรินทร์    การชงัด
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงโสภาลักษณ์   พลสว่าง
 
1. นางสาวภัทรพร   สุรรัตน์