สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายชาญวิทย์    ประสาทนอก
2. เด็กหญิงนริศรา   ร่มรื่น
3. เด็กหญิงสร้อยมุก   รุ่งเรืองศรี
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์   กรวยสวัสดิ์
5. เด็กชายเผด็จยศ   ทาไธสง
 
1. นางประกายทิพย์   แก้วแท้
2. นางมะลิวัลย์   เจริญวงษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐพล   ภูมิแกดำ
2. เด็กชายสิทธิพร   บุญจูง
 
1. นางประกายทิพย์   แก้วแท้
2. นายรักใหม่  ลุนศรี