สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัชญา   จัดนอก
 
1. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะพล    สอ้อนกลาง
2. เด็กหญิงพรรณราย    ช่างปลูก
3. เด็กหญิงมลธิรา    จันภิรมย์
 
1. นางประกายทิพย์  แก้วแท้
2. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กชายอติกานต์   เขียวเนตร
 
1. นายจำลอง   ภักดีโชติ