สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบกลาง
2. เด็กหญิงปรานปรินยา  ช่างปลูก
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ช่างปลูก
4. เด็กหญิงอาราตี  ขจัดภัย
5. เด็กหญิงเกศสุดา  จะประโคน
 
1. นางบุศรินทร์  การชงัด
2. นางมะลิวัลย์  เจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วหนองแสง
 
1. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ตั้งขุนทด
 
1. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุศรากร   แก้วเกษ
2. เด็กหญิงบุศรินทร์   เพ็งอ่อน
3. เด็กชายศรราม   ดือขุนทด
 
1. นางประกายทิพย์   แก้วแท้
2. นางมะลิวัลย์  เจริญวงษ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงเจนจิรา   จัดนอก
 
1. นายจำลอง   ภักดีโชติ
 
6 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   แก้วดอนรี
2. เด็กชายชญานนท์   ตุ้มเมืองโดน
3. เด็กหญิงชลธิชา    ประหลาดเนตร
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    เข็มแก้ว
5. เด็กชายทศพร   ขาวล้วน
6. เด็กหญิงธิราพร   กุงนอก
7. เด็กชายปรีชา   ดอนคุณศรี
8. เด็กชายภีมภศ   ทาเงิน
9. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   สินปรุ
10. เด็กหญิงอรสา   แก้วดอนรี
 
1. นายอภิชาติ  หลวงเมือง
2. นางสาวอัมพร  คิดการ
3. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
7 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี   เทียบกลาง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   ตุ้มเมืองโดน
3. เด็กหญิงพรพิมล    ใจดี
4. เด็กหญิงพรรณราย   ช่างปลูก
5. เด็กหญิงภาวิณี    สงวนรัตน์
6. เด็กหญิงมนัสนันท์   ทองภูธร
7. เด็กหญิงอลิษา   ขุราษี
8. เด็กหญิงอุษณียา   ขจัดภัย
 
1. นางสาวภัทรพร  สุรรัตน์
2. นายรักใหม่  ลุนศรี
3. นายอภิชาติ  หลวงเมือง
4. นางเจริญศรี   สวรรค์ดอน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   กันยาโม้
2. เด็กชายจักรกริช   ระหวายนอก
3. เด็กชายอติวิชญ์   โทโสลี
 
1. นางบุศรินทร์   การชงัด
2. นางสาวภัทรพร   สุรรัตน์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายชินาธิป    ภูมาศ
2. เด็กชายพีรดลย์   การนอก
3. เด็กหญิงอรจิรา    ช่างเหล็ก
 
1. นางบุศรินท ร์    การชงัด
2. นางมะลิวัลย์   เจริญวงษ์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธิกาล   ประเทศ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   สินทม