สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายชนายุทธ   แทนวงศ์
 
1. นางจิตราวรรณ   วัฒนานุสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ   น้อยตา
 
1. สิบเอกพงศ์ธร   บุญค้ำ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิศากร  ช่างผัส
 
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64.66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ดิษฐ์สูงเนิน
2. เด็กชายผดุงกิจ   สิงขรอาจ
3. เด็กชายภานุเดช   ปะตาทะโย
 
1. นางวาสนา   ตังคณิตานนท์
2. นางเนืองนิตย์    พลนงค์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายวรภัทร   ผินกลาง
 
1. สิบเอกพงศ์ธร   บุญค้ำ