สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงชาลิสา   วังสังยาว
 
1. นางสาวนิศากร   แก้วประกอบ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงเอื้ออารี   ดีพลงาม
 
1. นางสาวนิศากร   แก้วประกอบ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงเกศสุณี   ปุริเส
 
1. นางสาวนิศากร   แก้วประกอบ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณพัชชา   วงศ์สิทธิ์
 
1. นางสาวนิศากร  แก้วประกอบ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอิทธิกร   ลิไธสง
 
1. นางสาวสินีนิตย์   การปลูก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษดา   เส็งนา
 
1. นางสาวกมลทิพย์   วังคะวิง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุพรรษา   น้อยประชา
 
1. นางวิภาวรรณ   คำหงษา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   งามพลแสน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   การบรรจง
3. เด็กชายนิรุต   กิ่งมิ่งแฮ
4. เด็กหญิงสถิดาภรณ์    ชนะโยธา
5. เด็กชายอัยการ มงคล   มงคล
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์   แทบทาม
 
1. นางสาวกมลทิพย์   วังคะวิง
2. นางนงค์คราญ    ภูสีนาค
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เปลากาละโก
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   สุตะภักดิ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์   เข็มนอก
 
1. นางวิภาวรรณ   คำหงษา
2. นางอำนวย   หวังทิวกลาง