สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงเอื้ออารี   ดีพลงาม
 
1. นางสาวนิศากร   แก้วประกอบ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงเกศสุณี   ปุริเส
 
1. นางสาวนิศากร   แก้วประกอบ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษดา   เส็งนา
 
1. นางสาวกมลทิพย์   วังคะวิง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุพรรษา   น้อยประชา
 
1. นางวิภาวรรณ   คำหงษา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   งามพลแสน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   การบรรจง
3. เด็กชายนิรุต   กิ่งมิ่งแฮ
4. เด็กหญิงสถิดาภรณ์    ชนะโยธา
5. เด็กชายอัยการ มงคล   มงคล
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์   แทบทาม
 
1. นางสาวกมลทิพย์   วังคะวิง
2. นางนงค์คราญ    ภูสีนาค