สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ระพล
 
1. นางวงเดือน    พุกพิลา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12   1. นางวงเดือน   พุกพิลา
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์   ประยูรเพชร
2. นางสาวจุฑามาศ   บุญภา
3. เด็กหญิงวลิดา   ลายทอง
 
1. นายอคร   บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี   บุญประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีระพัฒน์   แสนทา
2. เด็กชายอิสระ   รักษาภักดี
 
1. นางประนอมจิต   ริยะตา
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนากร   สีหะวงษ์
2. เด็กชายน๊อต   ขันอาสา
 
1. นายอคร   บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี   บุญประเสริฐ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายติณภพ   แสงสุขสว่าง
 
1. นางเปรมฤดี   บุญประเสิฐ
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตติพงศ์    บุญชู
2. เด็กหญิงศรัญญา   คำพิมูล
3. เด็กหญิงอฐิตา   จันทราไชย
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ   ชุนไธสง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศรีสร้อย
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ชุนไธสง
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา    วิเศษธร
2. เด็กหญิงสุปราณี   ฮาดเศษ
3. นางสาวเมธาวี   สุขขัง
 
1. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
2. นางเตือนใจ  ชนะภัย
 
10 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจณิสตา   จันทรานุสรณ์
2. เด็กชายวิชานนท์   การบรรจง
3. เด็กหญิงแพรพรรณรายณ์   แปวจันทึก
 
1. นางประนอมจิต   ริยะตา
2. นางปรางค์ทิพย์   ทองโคตร
 
11 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุรักษ์   คุณชม
2. เด็กชายแสงอาทิตย์   จันทร์สว่าง
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   จันพินิจ
2. เด็กหญิงสอรินยา    ทวีทรัพย์
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัสสร   โคกสีนอก
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์   คุณชม
3. เด็กชายภูวดล   เอกะศิริ
4. เด็กชายสิทธิพร   ระพล
5. เด็กหญิงอิสราพรรณ   พลหาญ
 
1. นางดวงสุรีย์พร   ศรีดาธรรม
2. นางถนอมศรี   ทักษิณ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. นางสาวทิวาลัย   ขันใหญ่
 
1. นางจรัสศรี   กล้าหาญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ชนไธสง
2. เด็กชายอิศรา   ชุนไธสง
 
1. นางดวงสุรีย์พร   ศรีดาธรรม
2. นางปรางค์ทิพย์   ทองโคตร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   กรุงนอก
2. เด็กหญิงนันทพร   ฝนทอง
 
1. นางจรัสศรี   กล้าหาญ
2. นางวงเดือน   พุกพิลา
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศศิธร   สามนคร
2. เด็กหญิงอภิญญา   หาญชนะ
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. นายภานุวัฒน์   มุ่งพันกลาง
2. นางสาวสมหฤทัย   สมหวัง
 
1. นายอคร   บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี   บุญประเสริฐ
 
19 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานวาด   ป้องภัย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แปวจันทึก
3. เด็กหญิงอคิราภ์   แสงจันทร์
 
1. นางดวงสุรีย์พร   ศรีดาธรรม
2. นางสุวิมล   ศรีโคตร
 
20 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงพานิสา   เพียรสุข
2. เด็กหญิงวรรณภา   แวดไธสง
3. เด็กหญิงอิสรา   ยะสีดา
 
1. นางประนอมจิต   ริยะตา
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายวิศรุต   อินตา
 
1. นางสมทรัพย์   ลาดขามป้อม
 
22 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายณัฐกานตร์   วังหนองเสียว
 
1. นางสมทรัพย์   ลาดขามป้อม
 
23 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงจีรนันท์   คุ้มอยู่
2. เด็กหญิงนิธินัดดา   ศรีสุรักษ์
 
1. นางปรางค์ทิพย์   ทองโคตร
2. นางสรารัตน์   คำแสนพันธ์
 
24 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปาริชาติ   บุญภา
2. เด็กชายศุภชัย   แทนไธสง
 
1. นางปรางค์ทิพย์   ทองโคตร
2. นางสรารัตน์   คำแสนพันธ์
 
25 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายนครินทร์   คำพิมูล
2. เด็กชายนราธร   ราชสมบัติ
3. เด็กชายสิทธิพร   ระพล
 
1. นางปรางทิพย์   ทองโคตร
2. นางสรารัตน์   คำแสนพันธ์
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายวันชนะ   ชึดนอก
 
1. นางดวงสุรีย์พร   ศรีดาธรรม
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงสิริ   แคนติ
2. เด็กหญิงสุจิตรา   เสนาฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรปรียา   พรมหมอก
 
1. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.3 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติ   มงคลหมาย
2. เด็กชายภูวนาถ   หนูจิตต์
3. เด็กชายอนุสรณ์   สุบิน
 
1. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
2. นางเปรมฤดี   บุญประเสริฐ
 
29 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ประมวล
 
1. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายจรรยาวุธ   วงศ์สุริยา
2. เด็กชายจีระศักดิ์   พร้อมจิต
3. เด็กชายตะวัน   หมายปิดกลาง
4. เด็กชายนวดล   ต่อโชติ
5. เด็กชายภาคิน   แทนไธสง
6. เด็กชายวุฒิศักดิ์   ยืนยง
7. เด็กชายไชญา    รักษา
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
3. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องเกียรติ    ใต้ไธสง
2. นายชนะชัย    อสูนย์
3. นายธีระพันธ์   ประเสริฐสม
4. เด็กหญิงพรจริยา   คำพิมูล
5. นางสาวพัชรียา   แสงสุขสว่าง
6. เด็กหญิงภานุชนาถ   โนนนอก
7. นางสาวอภิญญา   เพชรวิเศษ
8. เด็กชายอิทธิพันธ์   ดงพอง
 
1. นางวงเดือน   พุกพิลา
2. นายอคร   บุญประเสริฐ
3. นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงยลวัสดา   ต่อโชติ
2. เด็กหญิงศศินา   สดศรี
3. เด็กชายอิสระ   วงศ์สุริยา
 
1. นางประนอมจิต   ริยะตา
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์   แทนไธสง
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์   การนอก
3. เด็กหญิงใบเฟิร์น   เชื้อกาว
 
1. นางจรัสศรี   กล้าหาญ
2. นางวงเดือน   พุกพิลา
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุลาวรรณ  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กชายไพสิฐ  ประกอบแก้ว
 
1. นางสาวจรัญญา  ฟังสันเทียะ
2. นางประภัสสร  เพ็ชรจอหอ
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  เพ่งพิศ
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  จันทรานุสรณ์
 
1. นางรัตติยา  อำพันพิศุทธิ์
2. นางเตือนใจ  ชนะภัย
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 1. เด็กชายธรรมโชค  กำหอม
2. เด็กชายภาคิน  แทนไธสง
3. เด็กชายไชยภัทร์  กิมแสงจิ๋ว
 
1. นางสรารัตน์  คำแสนพันธ์
2. นางสาวอคีราภ์รัตน์  วรรณรัตน์