สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีระพัฒน์   แสนทา
2. เด็กชายอิสระ   รักษาภักดี
 
1. นางประนอมจิต   ริยะตา
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนากร   สีหะวงษ์
2. เด็กชายน๊อต   ขันอาสา
 
1. นายอคร   บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี   บุญประเสริฐ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายติณภพ   แสงสุขสว่าง
 
1. นางเปรมฤดี   บุญประเสิฐ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงยลวัสดา   ต่อโชติ
2. เด็กหญิงศศินา   สดศรี
3. เด็กชายอิสระ   วงศ์สุริยา
 
1. นางประนอมจิต   ริยะตา
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย