สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ระพล
 
1. นางวงเดือน    พุกพิลา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12   1. นางวงเดือน   พุกพิลา
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตติพงศ์    บุญชู
2. เด็กหญิงศรัญญา   คำพิมูล
3. เด็กหญิงอฐิตา   จันทราไชย
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   จันพินิจ
2. เด็กหญิงสอรินยา    ทวีทรัพย์
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศศิธร   สามนคร
2. เด็กหญิงอภิญญา   หาญชนะ
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. นายภานุวัฒน์   มุ่งพันกลาง
2. นางสาวสมหฤทัย   สมหวัง
 
1. นายอคร   บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี   บุญประเสริฐ
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานวาด   ป้องภัย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แปวจันทึก
3. เด็กหญิงอคิราภ์   แสงจันทร์
 
1. นางดวงสุรีย์พร   ศรีดาธรรม
2. นางสุวิมล   ศรีโคตร
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายวิศรุต   อินตา
 
1. นางสมทรัพย์   ลาดขามป้อม
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปาริชาติ   บุญภา
2. เด็กชายศุภชัย   แทนไธสง
 
1. นางปรางค์ทิพย์   ทองโคตร
2. นางสรารัตน์   คำแสนพันธ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ประมวล
 
1. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์