สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจณิสตา   จันทรานุสรณ์
2. เด็กชายวิชานนท์   การบรรจง
3. เด็กหญิงแพรพรรณรายณ์   แปวจันทึก
 
1. นางประนอมจิต   ริยะตา
2. นางปรางค์ทิพย์   ทองโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุรักษ์   คุณชม
2. เด็กชายแสงอาทิตย์   จันทร์สว่าง
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัสสร   โคกสีนอก
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์   คุณชม
3. เด็กชายภูวดล   เอกะศิริ
4. เด็กชายสิทธิพร   ระพล
5. เด็กหญิงอิสราพรรณ   พลหาญ
 
1. นางดวงสุรีย์พร   ศรีดาธรรม
2. นางถนอมศรี   ทักษิณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. นางสาวทิวาลัย   ขันใหญ่
 
1. นางจรัสศรี   กล้าหาญ
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงพานิสา   เพียรสุข
2. เด็กหญิงวรรณภา   แวดไธสง
3. เด็กหญิงอิสรา   ยะสีดา
 
1. นางประนอมจิต   ริยะตา
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายณัฐกานตร์   วังหนองเสียว
 
1. นางสมทรัพย์   ลาดขามป้อม
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงจีรนันท์   คุ้มอยู่
2. เด็กหญิงนิธินัดดา   ศรีสุรักษ์
 
1. นางปรางค์ทิพย์   ทองโคตร
2. นางสรารัตน์   คำแสนพันธ์
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายนครินทร์   คำพิมูล
2. เด็กชายนราธร   ราชสมบัติ
3. เด็กชายสิทธิพร   ระพล
 
1. นางปรางทิพย์   ทองโคตร
2. นางสรารัตน์   คำแสนพันธ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงสิริ   แคนติ
2. เด็กหญิงสุจิตรา   เสนาฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรปรียา   พรมหมอก
 
1. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
2. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.3 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติ   มงคลหมาย
2. เด็กชายภูวนาถ   หนูจิตต์
3. เด็กชายอนุสรณ์   สุบิน
 
1. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
2. นางเปรมฤดี   บุญประเสริฐ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายจรรยาวุธ   วงศ์สุริยา
2. เด็กชายจีระศักดิ์   พร้อมจิต
3. เด็กชายตะวัน   หมายปิดกลาง
4. เด็กชายนวดล   ต่อโชติ
5. เด็กชายภาคิน   แทนไธสง
6. เด็กชายวุฒิศักดิ์   ยืนยง
7. เด็กชายไชญา    รักษา
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
3. นางเตือนใจ   ชนะภัย
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุลาวรรณ  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กชายไพสิฐ  ประกอบแก้ว
 
1. นางสาวจรัญญา  ฟังสันเทียะ
2. นางประภัสสร  เพ็ชรจอหอ
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  เพ่งพิศ
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  จันทรานุสรณ์
 
1. นางรัตติยา  อำพันพิศุทธิ์
2. นางเตือนใจ  ชนะภัย