สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์   ประยูรเพชร
2. นางสาวจุฑามาศ   บุญภา
3. เด็กหญิงวลิดา   ลายทอง
 
1. นายอคร   บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี   บุญประเสริฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ   ชุนไธสง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศรีสร้อย
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ชุนไธสง
 
1. นางรัตติยา   อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา    วิเศษธร
2. เด็กหญิงสุปราณี   ฮาดเศษ
3. นางสาวเมธาวี   สุขขัง
 
1. นางสาวอคีราภ์รัตน์   วรรณรัตน์
2. นางเตือนใจ  ชนะภัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ชนไธสง
2. เด็กชายอิศรา   ชุนไธสง
 
1. นางดวงสุรีย์พร   ศรีดาธรรม
2. นางปรางค์ทิพย์   ทองโคตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   กรุงนอก
2. เด็กหญิงนันทพร   ฝนทอง
 
1. นางจรัสศรี   กล้าหาญ
2. นางวงเดือน   พุกพิลา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายวันชนะ   ชึดนอก
 
1. นางดวงสุรีย์พร   ศรีดาธรรม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องเกียรติ    ใต้ไธสง
2. นายชนะชัย    อสูนย์
3. นายธีระพันธ์   ประเสริฐสม
4. เด็กหญิงพรจริยา   คำพิมูล
5. นางสาวพัชรียา   แสงสุขสว่าง
6. เด็กหญิงภานุชนาถ   โนนนอก
7. นางสาวอภิญญา   เพชรวิเศษ
8. เด็กชายอิทธิพันธ์   ดงพอง
 
1. นางวงเดือน   พุกพิลา
2. นายอคร   บุญประเสริฐ
3. นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์   แทนไธสง
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์   การนอก
3. เด็กหญิงใบเฟิร์น   เชื้อกาว
 
1. นางจรัสศรี   กล้าหาญ
2. นางวงเดือน   พุกพิลา
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 1. เด็กชายธรรมโชค  กำหอม
2. เด็กชายภาคิน  แทนไธสง
3. เด็กชายไชยภัทร์  กิมแสงจิ๋ว
 
1. นางสรารัตน์  คำแสนพันธ์
2. นางสาวอคีราภ์รัตน์  วรรณรัตน์