สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวัชรากร    ไชยรถ
 
1. นายมนตรี   มวลมนตรี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรนุช   โหมดนอก
2. เด็กหญิงสยามล   ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงอารยา   สังไทย
 
1. นางพรทิพย์   ศักดิ์สถาพร
2. นางอรุณรัศมี   พลจันทึก