สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แถวไธสง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  หมั่นกิจ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ซาเฮ้า
 
1. นางจุไลลักษณ์  นวลผ่อง