สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นรินทร์นอก
 
1. นางจันทรากรณ์  นาดี
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กชายภานุพงษ์  ซาเฮ้า
 
1. นางจันทราาภรณ์  นาคี