สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติการญจน์  โครตเสนา
 
1. นางจันทราาภรณ์  นาดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พรมบุตร
2. เด็กชายศราวุธ  ตันตระกูล
 
1. นางจุไลลักษณ์  นวลผ่อง