สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   พานา
2. เด็กหญิงชลธิชา   สุ่มมาตร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สิมพราช
 
1. นายประวัติ   บุบผารัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรษ์พษา   บุตรเรือง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   บุรีมาตร
3. เด็กหญิงเกศินี   ภูวงษ์
 
1. นายประวัติ   บุบผารัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐชนิดา   ภูมิภักตร์
 
1. นางสาคร   กำลังวรรณ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัฒนาวดี   พุทธวงค์
2. เด็กชายสันติภาพ   ไชยโคตร
3. เด็กชายอิสรภาพ   ตะวงษา
 
1. นางนิตยาพร   ลาภเจริญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภัสย์ทรดา   แสนแก้ว
 
1. นางวนิดา   แพงเพ็ง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงกนกเนตร   ภูมิภักตร์
2. เด็กชายณัฐกริช   แก้วนารายณ์
3. เด็กหญิงนรภัทร   จวงจันทึก
4. เด็กชายวีระยุทธ   บุญมั่ง
5. เด็กชายวุฒิกรณ์   บุตรเรือง
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    แสนแก้ว
 
1. นางดารา   พันธ์ทอง
2. นายสุชาติ   ทักษิณ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรัตน์   หาจันดา
 
1. นางวนิดา   แพงเพ็ง
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติภาพ  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  พรมโคตร
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผาศิลป์
 
1. นางนิตยาพร  ลาภเจริญ
2. นายประวัติ  บุปผารัตน์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  สีวัน
2. เด็กชายพรเทพ  สีสุวอ
3. เด็กชายเจษฎา  ชำนาญการ
 
1. นางนิตยาพร  ลาภเจริญ
2. นายสุชาติ  ทักษิณ
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรกนก   แสนแก้ว
 
1. นางหัสยา   สายแก้วลาด