สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   พานา
2. เด็กหญิงชลธิชา   สุ่มมาตร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สิมพราช
 
1. นายประวัติ   บุบผารัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐชนิดา   ภูมิภักตร์
 
1. นางสาคร   กำลังวรรณ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัฒนาวดี   พุทธวงค์
2. เด็กชายสันติภาพ   ไชยโคตร
3. เด็กชายอิสรภาพ   ตะวงษา
 
1. นางนิตยาพร   ลาภเจริญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรัตน์   หาจันดา
 
1. นางวนิดา   แพงเพ็ง
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติภาพ  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  พรมโคตร
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผาศิลป์
 
1. นางนิตยาพร  ลาภเจริญ
2. นายประวัติ  บุปผารัตน์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  สีวัน
2. เด็กชายพรเทพ  สีสุวอ
3. เด็กชายเจษฎา  ชำนาญการ
 
1. นางนิตยาพร  ลาภเจริญ
2. นายสุชาติ  ทักษิณ
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรกนก   แสนแก้ว
 
1. นางหัสยา   สายแก้วลาด