สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปากดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทุทุมมา
 
1. นายทวีศักดิ์  น้อยวิเศษ
2. นางพรทิพย์  น้อยวิเศษ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิทธิคง
2. เด็กชายอภิชัย  ชัยภูธร
 
1. นายทวีศักดิ์  น้อยวิเศษ
2. นางพรทิพย์  น้อยวิเศษ