สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคึมมะอุ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิภา   ท้าวคราม
2. เด็กหญิงมินตรา   ทิพย์นนท์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ศรีไว
4. เด็กหญิงสุธารัตน์   รั้วชัย
5. เด็กหญิงอริสา   ปิดกำพี้
 
1. นางพรรณราย  วัฒนดิลกวิทย์
2. นายอำนาจ   วัฒนดิลกวิทย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิติวรรณ   ปานาลาด
2. เด็กชายยอดชาย   โคตรศรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   หน่อโนรี
4. เด็กหญิงสาวินี  เจิมกระแจะ
5. เด็กหญิงสุภาดา   แทบทาม
 
1. นายบุญทัน   ชิดทอง
2. นายอำนาจ   วัฒนดิลกวิทย์
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์    ศรีเจียม
2. เด็กหญิงนฤมล   แสนแก้ว
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์    เจริญ
 
1. นายบุญถิ่น   อันอาน