สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายแทนทอง   บุญคอย
 
1. นางนันทรัตน์    วงษ์ชมภู
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงหฤทัย   ดีกลาง
 
1. นางนันทรัตน์    วงษ์ชมภู
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. นางสาวจิรภัทร   เกษสุมา
 
1. นางนันทรัตน์   วงษ์ชมภู
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิง ปนัดดา   เกตุสันเทียะ
2. เด็กหญิงภัทราพร   พิมพ์ปรุ
 
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายไพลวัฒน์    ภูมิธิ
 
1. นางอำพร    สุรรักษ์ดิสัย
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.67 ทอง 11 1. เด็กหญิง.จิราวรรณ    ใจดี
2. เด็กหญิงนงนภัส    พุทศรีแสน
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์    หนุนทรัพย์
 
1. นางมยุรี   เพ็งสระเกษ
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา   เกิดโมลี
2. เด็กหญิงสุกัญญา    แผงวงศ์คำ
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ช่างาเหลา
 
1. นางมยุรี    เพ็งสระเกษ
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิง อังคณา   เพชรพันธ์
2. เด็กหญิงรักษิณา   สุริโย
3. นายสุชาดา   คมจอหอ
 
1. นางสาวอรุณรี   ดาวจันทึก
2. นายไสว    เหมเลา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    ศรีนัมมัง
2. เด็กหญิงธิดาพร   ประกอบนันท์
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์    แก้วประเสริฐ
 
1. นายสุรพงษ์   ดีนวลพะเนาว์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 21 1. เด็กชายศรุท   นักพรต
 
1. นางโกสุมภ์   สาสวน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิชา   ปฏิทันโด
 
1. นางโกสุมภ์   สาสวน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอังสุญานี   ปฏิทันโด
 
1. นางโกสุมภ์    สาสวน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 0 -    
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 0 -    
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 0 -    
16 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70.3 เงิน 11 1. เด็กหญิงภัทรดา   บุรีมาศ
2. เด็กหญิงยศวดี    ค้าสุกร
3. เด็กหญิงวรรณมาศ   ดาทอง
4. เด็กหญิงวิยะดา   ชุมผาง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   อ่อนชมภู
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์    โล่ห์นารายณ์
7. เด็กหญิงอภิชญา   ผลประดิษฐ์
8. เด็กหญิงอัญชลีพร   ระวาดชู
9. เด็กหญิงอารียา   ทวยหงษา
 
1. นางวลัยวัฒนา  บุบผารัตน์
2. นางอุไรวรรณ  นามวงษา
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงกัลยา    โพธิ์วิจิตร
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   เลิศไธสง
3. เด็กหญิงสุมิตตา   วังหนองเสียว
 
1. นางสาวสาวอรุณรี ดาวจันทึก  ดาวจันทึก
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชาย สมพร   ไชยนชณรงค์
2. เด็กชายกตัญญู   แสงทอน
3. เด็กชายอธิพงษ์   แร่กาสินธ์
 
1. นายวิมล   วงษ์ชมภู
 
19 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชาย ธนัส   แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิง สุภาพร   ล่องเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรณี   แร่กาสินธุ์
 
1. นายวิมล   วงษ์ชมภู
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   บุตสะอาด
2. เด็กชายวัชชรากร   ผลประดิษฐ์
 
1. นายวิมล    วงษ์ชมภู
 
21 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ดวงภาค
2. เด็กหญิงเจนจิรา   พลธามูล
 
1. นายวิมล   วงษ์ชมภู
 
22 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ดงขาว
 
1. นายวิมล    วงษ์ชมภู
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิง กิติมาพร   กาสินธ์
2. เด็กหญิง จุฬารัตน์   บุดสะอาด
3. เด็กหญิง เจนจิรา    ขุนวิจิตร
 
1. นายวิมล    วงษ์ชมภู
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์   แก้วประเสริฐ
 
1. นายสัมพันธ์   ผาพันธ์
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายสัมพันธ์  ผาพันธ์
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจิรภัทร    เกษสุมา
 
1. นายสัมพันธ์   ผาพันธ์
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภัทร    เกษสุมา
 
1. นายสัมพันธ์   ผาพันธ์
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันย์ชนก  ศรีนัมปัง
 
1. นายสัมพันธ์  ผาพันธ์
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณิกา  บุตะเขียว
 
1. นายสัมพันธ์  ผาพันธ์
 
30 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกตัญญู    แสงทอน
2. เด็กชายกรกฎ   ธงอาจ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    ใจดี
4. เด็กหญิงชลธิชา   พงษ์พยัคฆ์
5. เด็กชายธรรพ์ณธร    ใจธน
6. เด็กหญิงนงนภัส   พุทศรีเสน
7. เด็กชายนที   รวมทองหลาง
8. เด็กชายนพเก้า   วงศ์บุตร
9. เด็กหญิงนริศรา   หวานเส
10. เด็กชายบุญฤทธิ์   สีน้ำอ้อม
11. เด็กชายปณชัย    คงโสภา
12. เด็กหญิงปภัสรา   ทามแก้ว
13. เด็กหญิงปริยากรณ์   ค้ำชู
14. เด็กชายปรีชา   ไทยนอก
15. เด็กชายพงศกร   การปลูก
16. เด็กชายพรหมทัต    ไพราม
17. เด็กชายพีรพล   ทองล้วน
18. เด็กชายยุทธพงษ์   นาคนอก
19. เด็กหญิงรสสุคนธ์    หนุนทรัพย์
20. เด็กหญิงรักษิณา   สุริโย
21. เด็กชายวัชระ   หมอกแก้ว
22. เด็กชายวายุ    ประจงจิตร
23. เด็กชายวุฒินันท์    ชะวาล
24. เด็กชายวุฒิพงษ์    แต่งโยธา
25. เด็กชายสมพร   ไชยณรงค์
26. เด็กหญิงสายฝน    วงศ์สมบัติ
27. เด็กชายสิริชัย   วรกิจกุลพินิจ
28. เด็กหญิงสิรินาฎ    ทิมนุช
29. เด็กหญิงสุชาดา   คมจอหอ
30. เด็กหญิงสุดารัตน์   จันทร์หอม
31. เด็กหญิงสุภารัตน์   กระแสโสม
32. เด็กชายอธิพงษ์   แร่กาสินธ์
33. เด็กชายอนุรักษ์   รัตนชัย
34. เด็กชายอภิรักษ์    บุตรศรีภูมิ
35. เด็กหญิงอังคณา    เพชรพันธ์
36. เด็กชายอานันท์    เปลี่ยนผึ้ง
37. เด็กชายเทวัญ   ดงชมภู
38. เด็กหญิงเมวิกา   ปุริเส
39. เด็กชายเศฎฐวุฒิ    ชินวงษ์
40. เด็กชายไกรสร   จันทะนาข่า
 
1. นายสมัย   เรืองศักดิ์
 
31 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  โพนที
2. เด็กชายกฤษฎ์  วิเศษดี
3. เด็กหญิงกัลยา    โพธิ์วิจิตร
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  จุมจา
5. เด็กหญิงกุลนัฐ   วิเศษดี
6. เด็กหญิงจิราภัทร   เกษสุมา
7. เด็กหญิงชลธิดา    สัตยากุล
8. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เลิศไธสง
9. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์โสม
10. เด็กชายณัฐพล  จันดา
11. เด็กชายธนัส  แก้วประเสริฐ
12. เด็กหญิงธัญย์ชนก   ศรีนัมมัง
13. เด็กหญิงธิดาพร   ประกอบนันท์
14. เด็กหญิงนิตยา    ม่วงสนิท
15. เด็กหญิงปนัดดา   เกตุสันเทียะ
16. เด็กชายประสิทธิ์   สุขฤทธิ์
17. เด็กชายพงษ์ศิริ   ประเสริฐ
18. เด็กหญิงพรนิตา   ประสมศรี
19. เด็กหญิงพิชญาภา  เกิดโมลี
20. เด็กหญิงพิลัดดา   วงศ์ตุ้ย
21. เด็กหญิงภัทราพร   พิมพ์ปรุ
22. เด็กหญิงวรรณิภา  บุตะเขียว
23. เด็กชายวรวุฒิ  สีแก้ว
24. เด็กชายวิทยา  นาเจริญ
25. เด็กชายวุฒิกร  บัวศรี
26. เด็กหญิงศศิวรรณ  คงขาว
27. เด็กหญิงศิริรัตน์    ดวงภาค
28. เด็กชายสนธยา  สืบมา
29. เด็กชายสิทธิชัย  ณ สมบูรณ์
30. เด็กหญิงสิริมา  คำภูวัน
31. เด็กหญิงสุกัญญา  แฝงวงศ์คำ
32. เด็กหญิงสุจิตรา    ยางนอก
33. เด็กหญิงสุพรรณี  แร่กาสินธ์
34. เด็กหญิงสุภาพร    ล่องเจริญ
35. เด็กหญิงสุมิตตา    วังหนองเสียว
36. เด็กชายสุริยา  พลทามูล
37. เด็กหญิงอรพรรณ  ช่างเหลา
38. เด็กหญิงอังสุญานี    ปฎิทันโด
39. เด็กหญิงอินทุอร   ขอนสูงเนิน
40. เด็กหญิงเจนจิรา  พลทามูล
 
1. นางมยุรี  เพ็งสระเกษ
2. นายสมัย  เรืองศักดิ์
3. นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์
4. นางสาวอรุณี  ดาวจันทึก
5. นางอำพร  สุรรักษ์ดิสัย
6. นางอุมาพร  นาราษฎร์
7. นางเบ็ญจมาศ  พืชนอก
8. นายไสว  เหมเลา
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัส   แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายสุมิตร   สุรเสน
 
1. นายสุเทพ ศิริโสม   ศิริโสม
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   ประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิชัย    ณ สมบูรณ์
 
1. นายสุเทพ   ศิริโสม
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกชกร   โพนที
2. เด็กหญิงพรนิตา   ประสมสี
3. เด็กหญิงเกวลิน    เปลี่ยนผึ้ง
 
1. นายวิมล    วงษ์ชมภู
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเมขลา   สืบมา
 
1. นางสุจิตรา    สืบมา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายวรรณิภา   บุตะเขียว
 
1. นางสาวสุมาลี   ประทุมวิง
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณต์ชนก  ศรีนัมมัง
2. เด็กชายบุญชรัส  พลฤทธิ์
 
1. นางประไพ  กล้าหาญ
2. นางวลัยวัฒนา  บุบผารัตน์
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรวิลัย  หาญกล้า
2. เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  พันธ์ตะคุ
3. เด็กชายวุฒิชัย  แพงวงศ์
4. เด็กชายศราวุธ  แอนดอย
5. เด็กชายอมรพล  ช่างเหลา
6. เด็กหญิงแก้วกล้า  ทบเทิบ
7. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางวลัยวัฒนา  บุบผารัตน์
2. นางสุจิตรา  สืบมา
3. นางโกสุมภ์  สาสวน
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพงษ์  ศรีไชย
 
1. นายวิมล  วงษ์ชมภู
 
40 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงปาริชาติ    แทบทาม
 
1. นางอุมาพร   นาราษฎร์
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิง อภิชญา   พรมศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา    เลาลาด
3. เด็กชายทวีพงศ์    แสงศรี
 
1. นางเบญจมาศ    พืชนอก
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง มลธิรา   ปุราสะเก
2. เด็กหญิง สุนันทา   พูนวัฒนานุกูล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วงษ์ชมภู
 
1. นางอุมาพร    นาราษฎร์