สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. นางสาวจิรภัทร   เกษสุมา
 
1. นางนันทรัตน์   วงษ์ชมภู
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิง ปนัดดา   เกตุสันเทียะ
2. เด็กหญิงภัทราพร   พิมพ์ปรุ
 
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา   เกิดโมลี
2. เด็กหญิงสุกัญญา    แผงวงศ์คำ
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ช่างาเหลา
 
1. นางมยุรี    เพ็งสระเกษ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ดวงภาค
2. เด็กหญิงเจนจิรา   พลธามูล
 
1. นายวิมล   วงษ์ชมภู
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเมขลา   สืบมา
 
1. นางสุจิตรา    สืบมา