สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70.3 เงิน 11 1. เด็กหญิงภัทรดา   บุรีมาศ
2. เด็กหญิงยศวดี    ค้าสุกร
3. เด็กหญิงวรรณมาศ   ดาทอง
4. เด็กหญิงวิยะดา   ชุมผาง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   อ่อนชมภู
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์    โล่ห์นารายณ์
7. เด็กหญิงอภิชญา   ผลประดิษฐ์
8. เด็กหญิงอัญชลีพร   ระวาดชู
9. เด็กหญิงอารียา   ทวยหงษา
 
1. นางวลัยวัฒนา  บุบผารัตน์
2. นางอุไรวรรณ  นามวงษา
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิง กิติมาพร   กาสินธ์
2. เด็กหญิง จุฬารัตน์   บุดสะอาด
3. เด็กหญิง เจนจิรา    ขุนวิจิตร
 
1. นายวิมล    วงษ์ชมภู
 
3 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกตัญญู    แสงทอน
2. เด็กชายกรกฎ   ธงอาจ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    ใจดี
4. เด็กหญิงชลธิชา   พงษ์พยัคฆ์
5. เด็กชายธรรพ์ณธร    ใจธน
6. เด็กหญิงนงนภัส   พุทศรีเสน
7. เด็กชายนที   รวมทองหลาง
8. เด็กชายนพเก้า   วงศ์บุตร
9. เด็กหญิงนริศรา   หวานเส
10. เด็กชายบุญฤทธิ์   สีน้ำอ้อม
11. เด็กชายปณชัย    คงโสภา
12. เด็กหญิงปภัสรา   ทามแก้ว
13. เด็กหญิงปริยากรณ์   ค้ำชู
14. เด็กชายปรีชา   ไทยนอก
15. เด็กชายพงศกร   การปลูก
16. เด็กชายพรหมทัต    ไพราม
17. เด็กชายพีรพล   ทองล้วน
18. เด็กชายยุทธพงษ์   นาคนอก
19. เด็กหญิงรสสุคนธ์    หนุนทรัพย์
20. เด็กหญิงรักษิณา   สุริโย
21. เด็กชายวัชระ   หมอกแก้ว
22. เด็กชายวายุ    ประจงจิตร
23. เด็กชายวุฒินันท์    ชะวาล
24. เด็กชายวุฒิพงษ์    แต่งโยธา
25. เด็กชายสมพร   ไชยณรงค์
26. เด็กหญิงสายฝน    วงศ์สมบัติ
27. เด็กชายสิริชัย   วรกิจกุลพินิจ
28. เด็กหญิงสิรินาฎ    ทิมนุช
29. เด็กหญิงสุชาดา   คมจอหอ
30. เด็กหญิงสุดารัตน์   จันทร์หอม
31. เด็กหญิงสุภารัตน์   กระแสโสม
32. เด็กชายอธิพงษ์   แร่กาสินธ์
33. เด็กชายอนุรักษ์   รัตนชัย
34. เด็กชายอภิรักษ์    บุตรศรีภูมิ
35. เด็กหญิงอังคณา    เพชรพันธ์
36. เด็กชายอานันท์    เปลี่ยนผึ้ง
37. เด็กชายเทวัญ   ดงชมภู
38. เด็กหญิงเมวิกา   ปุริเส
39. เด็กชายเศฎฐวุฒิ    ชินวงษ์
40. เด็กชายไกรสร   จันทะนาข่า
 
1. นายสมัย   เรืองศักดิ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกชกร   โพนที
2. เด็กหญิงพรนิตา   ประสมสี
3. เด็กหญิงเกวลิน    เปลี่ยนผึ้ง
 
1. นายวิมล    วงษ์ชมภู
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   ประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิชัย    ณ สมบูรณ์
 
1. นายสุเทพ   ศิริโสม
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพงษ์  ศรีไชย
 
1. นายวิมล  วงษ์ชมภู
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงปาริชาติ    แทบทาม
 
1. นางอุมาพร   นาราษฎร์