สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงหฤทัย   ดีกลาง
 
1. นางนันทรัตน์    วงษ์ชมภู
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.67 ทอง 11 1. เด็กหญิง.จิราวรรณ    ใจดี
2. เด็กหญิงนงนภัส    พุทศรีแสน
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์    หนุนทรัพย์
 
1. นางมยุรี   เพ็งสระเกษ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิง อังคณา   เพชรพันธ์
2. เด็กหญิงรักษิณา   สุริโย
3. นายสุชาดา   คมจอหอ
 
1. นางสาวอรุณรี   ดาวจันทึก
2. นายไสว    เหมเลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 21 1. เด็กชายศรุท   นักพรต
 
1. นางโกสุมภ์   สาสวน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิชา   ปฏิทันโด
 
1. นางโกสุมภ์   สาสวน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอังสุญานี   ปฏิทันโด
 
1. นางโกสุมภ์    สาสวน
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชาย ธนัส   แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิง สุภาพร   ล่องเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรณี   แร่กาสินธุ์
 
1. นายวิมล   วงษ์ชมภู
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   บุตสะอาด
2. เด็กชายวัชชรากร   ผลประดิษฐ์
 
1. นายวิมล    วงษ์ชมภู
 
9 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ดงขาว
 
1. นายวิมล    วงษ์ชมภู
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์   แก้วประเสริฐ
 
1. นายสัมพันธ์   ผาพันธ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายสัมพันธ์  ผาพันธ์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภัทร    เกษสุมา
 
1. นายสัมพันธ์   ผาพันธ์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันย์ชนก  ศรีนัมปัง
 
1. นายสัมพันธ์  ผาพันธ์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณิกา  บุตะเขียว
 
1. นายสัมพันธ์  ผาพันธ์
 
15 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  โพนที
2. เด็กชายกฤษฎ์  วิเศษดี
3. เด็กหญิงกัลยา    โพธิ์วิจิตร
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  จุมจา
5. เด็กหญิงกุลนัฐ   วิเศษดี
6. เด็กหญิงจิราภัทร   เกษสุมา
7. เด็กหญิงชลธิดา    สัตยากุล
8. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เลิศไธสง
9. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์โสม
10. เด็กชายณัฐพล  จันดา
11. เด็กชายธนัส  แก้วประเสริฐ
12. เด็กหญิงธัญย์ชนก   ศรีนัมมัง
13. เด็กหญิงธิดาพร   ประกอบนันท์
14. เด็กหญิงนิตยา    ม่วงสนิท
15. เด็กหญิงปนัดดา   เกตุสันเทียะ
16. เด็กชายประสิทธิ์   สุขฤทธิ์
17. เด็กชายพงษ์ศิริ   ประเสริฐ
18. เด็กหญิงพรนิตา   ประสมศรี
19. เด็กหญิงพิชญาภา  เกิดโมลี
20. เด็กหญิงพิลัดดา   วงศ์ตุ้ย
21. เด็กหญิงภัทราพร   พิมพ์ปรุ
22. เด็กหญิงวรรณิภา  บุตะเขียว
23. เด็กชายวรวุฒิ  สีแก้ว
24. เด็กชายวิทยา  นาเจริญ
25. เด็กชายวุฒิกร  บัวศรี
26. เด็กหญิงศศิวรรณ  คงขาว
27. เด็กหญิงศิริรัตน์    ดวงภาค
28. เด็กชายสนธยา  สืบมา
29. เด็กชายสิทธิชัย  ณ สมบูรณ์
30. เด็กหญิงสิริมา  คำภูวัน
31. เด็กหญิงสุกัญญา  แฝงวงศ์คำ
32. เด็กหญิงสุจิตรา    ยางนอก
33. เด็กหญิงสุพรรณี  แร่กาสินธ์
34. เด็กหญิงสุภาพร    ล่องเจริญ
35. เด็กหญิงสุมิตตา    วังหนองเสียว
36. เด็กชายสุริยา  พลทามูล
37. เด็กหญิงอรพรรณ  ช่างเหลา
38. เด็กหญิงอังสุญานี    ปฎิทันโด
39. เด็กหญิงอินทุอร   ขอนสูงเนิน
40. เด็กหญิงเจนจิรา  พลทามูล
 
1. นางมยุรี  เพ็งสระเกษ
2. นายสมัย  เรืองศักดิ์
3. นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์
4. นางสาวอรุณี  ดาวจันทึก
5. นางอำพร  สุรรักษ์ดิสัย
6. นางอุมาพร  นาราษฎร์
7. นางเบ็ญจมาศ  พืชนอก
8. นายไสว  เหมเลา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัส   แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายสุมิตร   สุรเสน
 
1. นายสุเทพ ศิริโสม   ศิริโสม
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณต์ชนก  ศรีนัมมัง
2. เด็กชายบุญชรัส  พลฤทธิ์
 
1. นางประไพ  กล้าหาญ
2. นางวลัยวัฒนา  บุบผารัตน์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรวิลัย  หาญกล้า
2. เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  พันธ์ตะคุ
3. เด็กชายวุฒิชัย  แพงวงศ์
4. เด็กชายศราวุธ  แอนดอย
5. เด็กชายอมรพล  ช่างเหลา
6. เด็กหญิงแก้วกล้า  ทบเทิบ
7. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางวลัยวัฒนา  บุบผารัตน์
2. นางสุจิตรา  สืบมา
3. นางโกสุมภ์  สาสวน
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิง อภิชญา   พรมศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา    เลาลาด
3. เด็กชายทวีพงศ์    แสงศรี
 
1. นางเบญจมาศ    พืชนอก
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง มลธิรา   ปุราสะเก
2. เด็กหญิง สุนันทา   พูนวัฒนานุกูล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วงษ์ชมภู
 
1. นางอุมาพร    นาราษฎร์