สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนริศรา    ษาบัว
2. เด็กหญิงสุวนันท์   ขุนสุนทร
 
1. นางงบุญถิ่น   เซ็นธุลี
2. นายพัฒนา    เซ็นธุลี
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง ประทุมทิพย์    แก้วบับพา
 
1. นางสาวจินตนา    พิทักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิง กิ่งทอง   มะเริงสิทธิ์
2. เด็กหญิง สายฤดี   แก้วศรีนวล
3. เด็กหญิง สุภาภรณ์   ทองพูน
 
1. นายพินิจ    ยศม้าว
2. นางสาวรจนา   คิดการ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายธนาวุธ  โทแก้ว
2. เด็กหญิงศิรินภา  ประกอบนนท์
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์  อาษาพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทวัส  อุดมชัย
2. เด็กหญิงสุภาวิฎา  มุมกลาง
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์  อาษาพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันภิรมย์
2. เด็กหญิงกุสุมา  อุทธกัง
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาตรา
4. เด็กหญิงปริณดา  พลเรือง
5. เด็กหญิงปวีณา  บุญเพ็ง
6. เด็กหญิงพรนิภา  ทองภูบาล
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  เผนโคกสูง
8. เด็กหญิงวรัญญา  บุญทูน
9. เด็กหญิงศิรินภา  โผนพิมาย
10. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ทาบุตร
 
1. นางสาวพิชชา  สุริอาจ
2. นายพินิจ  ยศม้าว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชาย สามารถ   บุญทันเสน
2. เด็กชายศิลา    พะสีนาม
 
1. นายพิบูล   ดำรงกิจ
2. นายสุวิทย์    บุญเจริญ
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิง ศิริลักษณ์   ยศม้าว
2. เด็กหญิงปิยรินทร์   พรมสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ปะมาคะโม
 
1. นางนิตยา   อุดนอก
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิง เก็จมณี   บุตรมาตร
2. เด็กชายธวัชชัย    พลเรือง
3. เด็กหญิงนิสรา   สามศรี
 
1. นางสุภาภรณ์   ประทิพย์ทน
2. นายเกษม   สืบมา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา   บัวนนอก
2. เด็กหญิงพรพิมล   โสภักดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุภาพรม
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
2. นางสุภาภรณ์   ประทิพย์ทน
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอรยา    บุญสระ
 
1. นางสาวละออง  โฮนอก
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง ปิยะดา   ซาสุทสี
 
1. นางสาวละออง   โฮนอก
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิง วรนุช    สนิทนอก
 
1. นางสาวละออง  โฮนอก
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธุ์วิริยากุล
2. เด็กชายกฤษฎา  ษาบัว
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศรันัมบัง
4. เด็กชายธีรพงศ์  วรนาม
5. เด็กชายนัติภูมิ  โพนเพ็ง
6. เด็กชายภัทรวีระพงษ์  วงษ์จันทร์แดง
 
1. นางพัชรินทร์  อาษาพันธ์
2. นายพัฒนา  เซ็นธุลี
3. นายไพศาล  ภูมุููล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชาย ธนวัฒน์    ศรีนัมมัง
2. เด็กชาย ธีรพงส์    วรนาม
3. เด็กชายกฤษฎา   พันธุ์วิริยากุล
4. เด็กชายกฤษฎา    ษาบัว
5. เด็กชายชาญชัย    โพธิ์กมล
6. เด็กชายภัทรวีระพงษ์    วงษ์จันทร์แดง
 
1. นายพัฒนา    เซ็นธุลี
2. นายไพศาล    ภูมูล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชาย ปฏิภาณ   ชาปัญญา
2. เด็กชาย ปฏิมากร   ศรีสุโข
3. เด็กชาย วีระชาติ   เหมือนสิงห์
4. เด็กชาย สหรัฐ   ปะวะโพตะโก
5. เด็กชายธนวัฒน์    โสกันหา
6. เด็กชายธีระศักดิ์    แสนภูมิ
7. เด็กชายสุธิราช   บัวศรี
8. เด็กชายอภิรักษ์   ด่านวันดี
 
1. นาย พัฒนา   เซ็นธุลี
2. นายไพศาล    ภูมูล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชาย ฤทธิชัย   ทันใจ
2. นายภควัฒน์   แสนภูมี
3. นายลิขิต   จุลวงค์
4. นายวิทยา   อาจคำมูล
5. นายวีรวัฒน์   ศาลาแสง
6. เด็กชายอดิศร   วรนาม
7. เด็กชายอภินันท์   สงรุ่ง
8. นายอรรถชัย   จันทร์ป้อง
 
1. นายพัฒนา    เซ็นธุลี
2. นางสาวสุวรรณา   แก้วบับพา
3. นายไพศาล    ภูมูล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิง อารยา   ศรีประดู่
2. เด็กหญิงนิติยากรณ์    สีสุโข
3. เด็กชายพงษ์พิทักษ์   พลเรือง
 
1. นางบุญถิ่น   เซ็นธุลี
2. นายพัฒนา   เซ็นธุลี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง เจษฎา   สังบุตรโต
2. เด็กหญิงชลธิชา   เนินสุด
3. เด็กหญิงแพรวา    ทองภูบาล
 
1. นางบุญถิ่น   เซ็นธุลี
2. นายพัฒนา   เซ็นธุลี
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายสุทธิราช   บัวศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์   ด่านวันดี
 
1. นายพิบูล   ดำรงกิจ
2. นายสุวิทย์   บุญเจริญ
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุธิราช  บัวศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  ด่านวัน
 
1. นายพิบูล  ดำรงกิจ
2. นายสุวิทย์  บุญเจริญ
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัฐติการ   ทุมพิลา
2. เด็กชายอภิชน   จาระไน
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์   อาษาพันธ์
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ทองพ่วง
2. เด็กชายพิมพ์นิรันด์   ปะวะโข
3. เด็กชายวสันต์   พวงสันเทียะ
 
1. นายพิบูล   ดำรงกิจ
2. นายสุวิทย์   บุญเจริญ
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนบัตร   ทองพ่วง
2. เด็กชายวรายุทธ   ดวงแจ่มใส
3. เด็กชายศุภกิจ   สวัสดิผล
 
1. นายพิบูล   ดำรงกิจ
2. นายสุวิทย์   บุญเจริญ
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พลเรือง
2. เด็กชายดนุพล   ภูโตนนา
3. เด็กชายวิทวัส   ศาลาแสง
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
2. นางสุภาภรณ์   ประทิพย์ทน
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   โผนพิมาย
2. เด็กชายมินทดา    แก้วพล
 
1. นายพินิจ   ยศม้าว
2. นางสาวรจนา  คิดการ
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพรม   พรมน้อย
2. เด็กชายยุทธนา   ทองภูบาล
 
1. นายพินิจ   ยศม้าว
2. นางสาวละออง   โฮนอก
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา   ศรีประดู่
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิศรา   สามศรี
 
1. นางสุภาภรณ์   ประทิพย์ทน
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายอนันดา   โสภักดี
 
1. นางสุภาภรณ์    ประทิพย์ทน