สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนริศรา    ษาบัว
2. เด็กหญิงสุวนันท์   ขุนสุนทร
 
1. นางงบุญถิ่น   เซ็นธุลี
2. นายพัฒนา    เซ็นธุลี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชาย สามารถ   บุญทันเสน
2. เด็กชายศิลา    พะสีนาม
 
1. นายพิบูล   ดำรงกิจ
2. นายสุวิทย์    บุญเจริญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอรยา    บุญสระ
 
1. นางสาวละออง  โฮนอก
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิง วรนุช    สนิทนอก
 
1. นางสาวละออง  โฮนอก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิง อารยา   ศรีประดู่
2. เด็กหญิงนิติยากรณ์    สีสุโข
3. เด็กชายพงษ์พิทักษ์   พลเรือง
 
1. นางบุญถิ่น   เซ็นธุลี
2. นายพัฒนา   เซ็นธุลี
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   โผนพิมาย
2. เด็กชายมินทดา    แก้วพล
 
1. นายพินิจ   ยศม้าว
2. นางสาวรจนา  คิดการ