สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิง กิ่งทอง   มะเริงสิทธิ์
2. เด็กหญิง สายฤดี   แก้วศรีนวล
3. เด็กหญิง สุภาภรณ์   ทองพูน
 
1. นายพินิจ    ยศม้าว
2. นางสาวรจนา   คิดการ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายธนาวุธ  โทแก้ว
2. เด็กหญิงศิรินภา  ประกอบนนท์
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์  อาษาพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทวัส  อุดมชัย
2. เด็กหญิงสุภาวิฎา  มุมกลาง
 
1. นางนงค์นุช  มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์  อาษาพันธ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิง เก็จมณี   บุตรมาตร
2. เด็กชายธวัชชัย    พลเรือง
3. เด็กหญิงนิสรา   สามศรี
 
1. นางสุภาภรณ์   ประทิพย์ทน
2. นายเกษม   สืบมา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา   บัวนนอก
2. เด็กหญิงพรพิมล   โสภักดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุภาพรม
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
2. นางสุภาภรณ์   ประทิพย์ทน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง ปิยะดา   ซาสุทสี
 
1. นางสาวละออง   โฮนอก
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธุ์วิริยากุล
2. เด็กชายกฤษฎา  ษาบัว
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศรันัมบัง
4. เด็กชายธีรพงศ์  วรนาม
5. เด็กชายนัติภูมิ  โพนเพ็ง
6. เด็กชายภัทรวีระพงษ์  วงษ์จันทร์แดง
 
1. นางพัชรินทร์  อาษาพันธ์
2. นายพัฒนา  เซ็นธุลี
3. นายไพศาล  ภูมุููล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชาย ฤทธิชัย   ทันใจ
2. นายภควัฒน์   แสนภูมี
3. นายลิขิต   จุลวงค์
4. นายวิทยา   อาจคำมูล
5. นายวีรวัฒน์   ศาลาแสง
6. เด็กชายอดิศร   วรนาม
7. เด็กชายอภินันท์   สงรุ่ง
8. นายอรรถชัย   จันทร์ป้อง
 
1. นายพัฒนา    เซ็นธุลี
2. นางสาวสุวรรณา   แก้วบับพา
3. นายไพศาล    ภูมูล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง เจษฎา   สังบุตรโต
2. เด็กหญิงชลธิชา   เนินสุด
3. เด็กหญิงแพรวา    ทองภูบาล
 
1. นางบุญถิ่น   เซ็นธุลี
2. นายพัฒนา   เซ็นธุลี
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัฐติการ   ทุมพิลา
2. เด็กชายอภิชน   จาระไน
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์   อาษาพันธ์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ทองพ่วง
2. เด็กชายพิมพ์นิรันด์   ปะวะโข
3. เด็กชายวสันต์   พวงสันเทียะ
 
1. นายพิบูล   ดำรงกิจ
2. นายสุวิทย์   บุญเจริญ
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พลเรือง
2. เด็กชายดนุพล   ภูโตนนา
3. เด็กชายวิทวัส   ศาลาแสง
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
2. นางสุภาภรณ์   ประทิพย์ทน
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา   ศรีประดู่
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก