สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิง มัณฑนา   ว่าถูกใจ
 
1. นางปิยพร   ผาพันธ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.66 เงิน 12 1. เด็กหญิง พิมพ์วรีย์   ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวชุติมา   ปะวะโพตะโก
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชาย พงศกร   วงวิลาศ
 
1. นางปิยพร    ผาพันธ์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิง นฤมล   เพ็งแจ่ม
 
1. นางปิยพร   ผาพันธ์
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธวัลกร   กาดนอก
 
1. นายเกรียงไกร  ผิวขำ
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอรวี  เสกศรี
 
1. นางสุวรรณี   บุญเจริญ
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชาย บูรพา   ปัญหา
 
1. นางไพพรรณ   บุญสงค์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง โฉมสคราญ    เจียงคำ
 
1. นางสาวสวนีย์   สุรรักษ์ดิสัย
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายขจรศักดิ์   สืบประยูร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ธงฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  พานเหนือ
 
1. นายรชตะ   ประกอบผล
2. นางสาวสวนีย์  สุรรักษ์ดิสัย
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิง กนกพร   เมืองแสงจันทร์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์   ขันไพบูลย์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ทองภูบาล
 
1. นายรชตะ   ประกอบผล
2. นางสาวสวนีย์  สุรรักษ์ดิสัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรานุช   พืชสิงห์
2. เด็กหญิงชุตินันท์   ศรีสุวอ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ประสมทรัพย์
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ฉัตรทอง
5. เด็กหญิงอรรวีนทร์   ชินภาศ
 
1. นางศิริพร   หลั่นศิริ
2. นางไพพรรณ    บุญสงค์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิง เจนจิรา    บุญประคม
2. เด็กหญิงจรีวัฒนา  บัวระพันธ์
3. เด็กหญิงวันวิสา   จิตรซ้าย
4. เด็กหญิงสิริพร  หมื่นหลุบกุง
5. เด็กหญิงอลิสา    ชาวสวน
 
1. นางรุ่งทิวา   บุญมาก
2. นางศิริพร   หลั่นศิริ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง ปาริษา   สีซาแอน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงวิจิตรา   นามหนวด
4. เด็กหญิงสายชล    จิตตะวะนา
5. เด็กหญิงสุภิญญา    บัวละคร
 
1. นางศิริพร  หลั่นศิริ
2. นายไพฑูรย์  พันธ์ทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 -    
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชาย ขจรเกียรติ    เกียรตินอก
2. เด็กหญิงสุวรรณา    ลาหลง
 
1. นางขันทอง   บุญเจริญ
2. นายไพฑูรย์   พันธ์ทอง
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กชายชัตชัย   ชัยชาญรัมย์
 
1. นายวันชัย   พลเรื่อง
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจ้หนองบัว
 
1. นางศิริพร   หลั่นศิริ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิง บุษรินทร์    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิง นริศรา    โททุโย
3. เด็กหญิงวราภรณ์    พลดร
 
1. นางขันทอง   บุญเจริญ
2. นางรุ่งทิวา    บุญมาก
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์  ขจรเดช
2. เด็กชายพิษณุ    โสภักดี
3. เด็กชายวชิรวิทย์    ตุติ
 
1. นางขันทอง   บุญเจริญ
2. นายวันชัย    พลเรือง
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เหมเลา
 
1. นางสาวรุ่งวิไล  แก้วจันลา
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจรีวัฒนา  บัวระพันธ์
2. เด็กชายณัฐกานต์  ประสมทรัพย์
 
1. นางขันทอง  บุญเจริญ
2. นายไพฑูรย์  พันธ์ทอง
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 9 1. เด็กชายนฤมล  ศรีสมบัตร
2. เด็กชายนิรันดร์  เมืองแสนจันทร์
3. เด็กชายสมพร  ศรีมหาพรม
 
1. นางขันทอง  บุญเจริญ
2. นางรุ่งทิวา  บุญมาก
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 - 1. เด็กชายนฤดล  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายนิรันดร์  เมืองแสนจันทร์
3. เด็กชายสมพร  ศรีมหาพรม
 
1. นางขันทอง  บุญเจริญ
2. นางรุ่งทิวา  บุญมาก
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  แก้วศรีนวล
2. เด็กชายสมพร  ศรีมหาพรม
 
1. นางปิยพร  ผาพันธ์
2. นางสาวรุ่งวิไล  แก้วจันลา
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑