สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิง มัณฑนา   ว่าถูกใจ
 
1. นางปิยพร   ผาพันธ์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธวัลกร   กาดนอก
 
1. นายเกรียงไกร  ผิวขำ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอรวี  เสกศรี
 
1. นางสุวรรณี   บุญเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชาย บูรพา   ปัญหา
 
1. นางไพพรรณ   บุญสงค์