สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิง นฤมล   เพ็งแจ่ม
 
1. นางปิยพร   ผาพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง โฉมสคราญ    เจียงคำ
 
1. นางสาวสวนีย์   สุรรักษ์ดิสัย
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายขจรศักดิ์   สืบประยูร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ธงฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  พานเหนือ
 
1. นายรชตะ   ประกอบผล
2. นางสาวสวนีย์  สุรรักษ์ดิสัย
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิง กนกพร   เมืองแสงจันทร์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์   ขันไพบูลย์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ทองภูบาล
 
1. นายรชตะ   ประกอบผล
2. นางสาวสวนีย์  สุรรักษ์ดิสัย
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  แก้วศรีนวล
2. เด็กชายสมพร  ศรีมหาพรม
 
1. นางปิยพร  ผาพันธ์
2. นางสาวรุ่งวิไล  แก้วจันลา