สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชาย พงศกร   วงวิลาศ
 
1. นางปิยพร    ผาพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง ปาริษา   สีซาแอน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงวิจิตรา   นามหนวด
4. เด็กหญิงสายชล    จิตตะวะนา
5. เด็กหญิงสุภิญญา    บัวละคร
 
1. นางศิริพร  หลั่นศิริ
2. นายไพฑูรย์  พันธ์ทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชาย ขจรเกียรติ    เกียรตินอก
2. เด็กหญิงสุวรรณา    ลาหลง
 
1. นางขันทอง   บุญเจริญ
2. นายไพฑูรย์   พันธ์ทอง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กชายชัตชัย   ชัยชาญรัมย์
 
1. นายวันชัย   พลเรื่อง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจ้หนองบัว
 
1. นางศิริพร   หลั่นศิริ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์  ขจรเดช
2. เด็กชายพิษณุ    โสภักดี
3. เด็กชายวชิรวิทย์    ตุติ
 
1. นางขันทอง   บุญเจริญ
2. นายวันชัย    พลเรือง
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เหมเลา
 
1. นางสาวรุ่งวิไล  แก้วจันลา
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจรีวัฒนา  บัวระพันธ์
2. เด็กชายณัฐกานต์  ประสมทรัพย์
 
1. นางขันทอง  บุญเจริญ
2. นายไพฑูรย์  พันธ์ทอง
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑