สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะนลิน   พรมสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยศม้าว
3. เด็กหญิงสุุกัญญา  ปะมาคะโม
 
1. นางนิตยา  อุดนอก
2. นางมัลลิกา  จุพิมาย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ประโพศรี
 
1. นางสาวภัชรา   จันทะคาม
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เพียแก่นแก้ว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แสนยามูล
 
1. นางสาวสำเนียง  ยศม้าว
2. นางสาวอรวรรณ   จันทร์งาม