สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย พงศ์ศธร    อุปมานะ
 
1. นายชุมพล   ยอดสง่า
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงรัตติกาล   ทักษิณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา   เหล่าแค
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ผลภักดี
 
1. นายคมกฤช   ถานันดี
2. นางสาวอรวรรณ  จันทร์งาม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงอนงลักษณ์   เหลาเจริญ
 
1. นางสาวภัชรา   จันทะคาม
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัลยา    ศิริแวว
 
1. นางนิตยา    อุดนอก