สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญานี  ดีไร่
 
1. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัศมี  แสงหิน
 
1. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจรรยพร   สมพงษ์
2. เด็กหญิงภานิดา  บุญกล้า
 
1. นางสาวสุปรียา  นามวันสา
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายทัศนพงษ์  พันธ์วิริยากุล
2. เด็กหญิงอมินตรา  ปาปะเส
 
1. นายอำนาจ  นาดี
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวิทยา  มัดตา
 
1. นายอำนาจ  นาดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  วังหอม
 
1. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแสง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วันติรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีรัตน์
4. เด็กหญิงนริศรา  จำปี
5. เด็กหญิงนริศรา  อินธิลาด
6. เด็กหญิงนันธิกา  โยธาดโทน
7. เด็กหญิงพราวสุดา  ยางนอก
8. เด็กหญิงพัชรมัย  นาดี
9. เด็กหญิงพันพัสสา  ชัยสงค์
10. เด็กหญิงรสนันท์  นาดี
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สีสังข์
12. เด็กหญิงสายธาร  แจ่มจันทร์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  คิดธรรม
14. เด็กหญิงเชอร์รี่  อุปนันชัย
15. เด็กหญิงแพรวนภา  ยางนอก
 
1. นางกัญทิมา  ศรีศาลาแสง
2. นางจารุณี  เจริญสุข
3. นางสาวสุปรียา  นามวันสา
4. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุชาดา  ยุบรัมย์
2. เด็กชายอำนาจ  การเพียร
 
1. นายอำนาจ  นาดี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงอริศรา  สุขพรม
3. เด็กหญิงอารดา  พิมวรรณ
 
1. นางกัญทิมา  ศรีศาลาแสง
2. นางสาวสุปรียา  นามวันสา