สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแสง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วันติรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีรัตน์
4. เด็กหญิงนริศรา  จำปี
5. เด็กหญิงนริศรา  อินธิลาด
6. เด็กหญิงนันธิกา  โยธาดโทน
7. เด็กหญิงพราวสุดา  ยางนอก
8. เด็กหญิงพัชรมัย  นาดี
9. เด็กหญิงพันพัสสา  ชัยสงค์
10. เด็กหญิงรสนันท์  นาดี
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สีสังข์
12. เด็กหญิงสายธาร  แจ่มจันทร์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  คิดธรรม
14. เด็กหญิงเชอร์รี่  อุปนันชัย
15. เด็กหญิงแพรวนภา  ยางนอก
 
1. นางกัญทิมา  ศรีศาลาแสง
2. นางจารุณี  เจริญสุข
3. นางสาวสุปรียา  นามวันสา
4. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุชาดา  ยุบรัมย์
2. เด็กชายอำนาจ  การเพียร
 
1. นายอำนาจ  นาดี