สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัศมี  แสงหิน
 
1. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  วังหอม
 
1. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงอริศรา  สุขพรม
3. เด็กหญิงอารดา  พิมวรรณ
 
1. นางกัญทิมา  ศรีศาลาแสง
2. นางสาวสุปรียา  นามวันสา