สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงปพิชญา   หึมวัง
 
1. นายมานะ   แสนนามวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ม่วงสูงเนิน
2. เด็กชายวรรธนัย   จันทะนาข่า
 
1. นายสมบัติ   สาโส
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 1. เด็กชาย วรรธนัย   จันทะนาย่า
 
1. นายสมบัติ   สาโส
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชาย คุณาธิป   สร้อยทอง
2. เด็กชายธนาวัฒน์    เครื่องสนุก
3. เด็กชายธีระปกิต    ภาษี
 
1. นางทิพย์อวยพร   ประทิปรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชาย กฤษรากร   ภามี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   สุขหาม
3. เด็กชายทศวรรษ   ยุระศรี
4. เด็กชายธนากร   ชดาวงษ์
5. เด็กหญิงสุธามณี   ศิริปรุ
 
1. นางทิพย์อวยพร    ประทีปรัตน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง เยาวลักษณ์   กลิ่นศรีสุข
2. เด็กหญิงกาญจนาพร   วารมนตรี
 
1. นางทิพย์อวยพร   ประทีปรัตน์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายประวิทย์   สุขประเสริฐ
 
1. นางศิริภรณ์   แสนนามวงษ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงชลธิชา   สว่างทรวง
 
1. นางศิริภรณ์   แสนนามวงษ์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงกิตติยา    เทพวงศ์
2. เด็กหญิงปนัดดา   บุญศรี
 
1. นางสุคนธ์   ลุนบง
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชาย เกริกชัย   มัครมย์
 
1. นางมจุรี   เจริญ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงอาร์อาดิน  พาพาดูดีส
 
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนินทร  จันทา
 
1. นางสุคนธ์  ลุนบง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กชาย ธีรประกรณ์    ภาษี
2. เด็กชายกิตติตุณ    ทองแดง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   จันทคัด
 
1. นางศิริภรณ์    แสนนามวงษ์
2. นางสุคนธ์    ลุนบง
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปานระพี   ปิหึน
 
1. นางศิริพร   แสนนามวงค์
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกาญจนา   นาทะย้าย
 
1. นางทิพย์อวยพร   ประทีปรัตน์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    เศษลือ
 
1. นางทิพย์อวยพร    ประทีปรัตน์
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติคุณ  ทองแดง
2. เด็กชายมงคลชัย  ชิตบุตร
 
1. นางทิพย์อวยพร  ประทีปรัตน์
2. นางศิริพร  แสนนามวงษ์