สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 69.66 ทองแดง 11 1. เด็กชายดนุพร   กกกลาง
2. เด็กชายตรีวิทย์   กกกลาง
3. เด็กชายอธิยุต   จันทเขต
 
1. นางสาวพงศ์ศิริ   สัญจร
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสัมภาษณ์    มีสันเทียะ
 
1. นางใจเย็น    รวมกลาง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสัมภาษณ์    มีสันเทียะ
 
1. นางใจเย็น   รวมกลาง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงดิศรินทร์   ข้องนอก
 
1. นางใจเย็น   รวมกลาง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสัมภาษณ์   มีสันเทียะ
 
1. นางใจเย็น   รวมกลาง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชรีพร   โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงวรภา   วงษ์วิโรจน์
3. เด็กหญิงสุพัตตรา   กว้างนอก
 
1. นางสาวพงศ์ศิริ   สัญจร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล   นิ่มกลาง
2. เด็กชายนรินทร์   นาคเอี่ยม
3. เด็กชายวีระพันธ์   ไทยขำ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   รวมกลาง